Tájékoztató Adóellenőrzésről


 

Tájékoztató a helyi adókról szóló 28/2016.(XI.29.) rendelet Helyi iparűzési adót érintő változásairól

 


 

Tájékoztató a helyi adókról szóló 28/2016.(XI.29.) rendelet Magánszemélyek kommunális adóját érintő változásairól

 


 

Tájékoztató
a helyi adó rendelet módosításáról

 

Kunszentmárton Város Önkormányzati Adóhatósága ezúton felhívja a lakosság figyelmét, hogy a helyi adókról szóló 28/2016.(XI.29.) önkormányzati rendelet több pontban változott. Pontosításra került a magánszemélyek kommunális adójával kapcsolatos mentességek és kedvezmények igénybevételére vonatkozó kérelmek benyújtásának határideje. Meghatározásra került, hogy a kedvezményre és mentességre jogosult adóalany a kedvezményre, mentességre vonatkozó igényét a tárgyévi adó vonatkozásában legkésőbb a tárgyév január 31-ig nyújthatja be az azt igazoló dokumentumok csatolásával. Az építményadó vonatkozásában a törvényi változások következtében egy új adótárgy került bevezetésre. Az önkormányzat illetékességi területén 2018. január 1-től adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő ingatlanon elhelyezett, a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény szerinti reklámhordozó. Az adó alapja a reklámhordozó reklámközzétételre használható, m2-ben – két tizedesjegy pontossággal – számított felülete. Az adó éves mértéke reklámhordozó esetén 8.000-Ft/m2.

Kunszentmárton Város Önkormányzatának Helyi Adóhatósága

 


 

Tájékoztató a helyi iparűzési adóelőleg kiegészítési kötelezettségről

 

Közeledik a 2016-os év vége, amely egyben bizonyos adózók esetében az adóelőleg-kiegészítési - más néven a feltöltési - kötelezettség határidejének közeledtét is jelenti.

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 2. számú melléklet II/A/2/c) pontja szerint – a társaságiadó-előlegnek az adóévi várható fizetendő adó összegére történő kiegészítésére kötelezett, naptári évvel azonos üzleti évet választó vállalkozónak - az adóévre már befizetett helyi iparűzési adóelőlegek összegét a várható éves fizetendő adó összegére az adóév december 20. napjáig ki kell egészíteni.

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao-tv.) 26. § (10) bekezdésében foglaltak szerint, a kettős könyvvitelt vezető belföldi illetőségű adózónak és a külföldi vállalkozónak az adóelőleget az adóévben az adóévi várható fizetendő adó összegére kell kiegészíteni. E rendelkezés nem vonatkozik azokra az adózókra, akiknek az adóévet megelőző adóévben az éves szinten számított árbevételük nem haladta meg a 100 millió forintot.

Az adózót előleg-kiegészítési kötelezettség akkor is terheli, ha

  • a várható évi adójára vonatkozó bejelentés megtételét elmulasztotta,
  • az előlegfizetési időszakra 0 forint előleget állapított meg és vallott (jelentett) be,
  • az előlegfizetési időszakra megállapított és bevallott adóelőleg-részletet nem vagy nem a bevallott összegben fizette meg.

Az adóelőleg kiegészítésének teljesítéséhez bevallási kötelezettség is társul, melyet az Art. 32. § (1) bekezdésének második mondata szerint az adózónak az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon („Adoeloleg_kiegeszit”) a tárgyév utolsó hónapjának 20. napjáig kell megtenni, azaz a 2016. évi adóelőleg kiegészítés összegét 2016. december 20. napjáig kell bevallani. A bevallási kötelezettség teljesítéséhez szükséges nyomtatvány a város honlapjáról, a http://www.kunszentmarton.hu/ado-nyomtatvany címről letölthető.

A bevallási kötelezettség azt jelenti, hogy az érintett adózónak a bevallást abban az esetben is be kell nyújtania, ha az előleg kiegészítés összege „0” forint.

A befizetést Kunszentmárton Város Önkormányzat 11745042-15409890-03540000 számú Helyi iparűzési adó számla javára lehet teljesíteni.

Ha az adóelőleg-kiegészítés összegének megfizetésekor az adózó bevallás-benyújtási kötelezettségét elmulasztja vagy késedelmesen teljesíti, akkor azt az önkormányzati adóhatóság mulasztási bírság kiszabásával szankcionálhatja az Art. 172. § (1) bek. b)–c) pontja alapján. Az Art. 172. § (12) bekezdése szerint, ha az adózó esedékességig az adóévi várható iparűzési adó összegét – figyelemmel az adóév során megfizetett előleg(ek) összegére is – nem fizette meg legalább 90%-os mértékben, akkor a befizetett előleg és az adó 90%-ának különbözete után 20%-ig terjedő mulasztási bírságot fizet.

Ezen rendelkezésekből következően az adózóknak a várható éves adójukat a mulasztási bírság elkerülése érdekében ki kell egészíteniük és be kell vallaniuk akkor is, ha az előlegfizetési időszakra nem volt adóelőleg megállapítva.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Adózókat továbbá arról is, hogy a város honlapjáról a www.kuszentmarton.hu elérhetőségről a tájékoztató anyagaink mellett a hatályos törvények, rendeleteink, alkalmazott bevallási nyomtatványaink is letölthetőek.

Köszönjük együttműködésüket.

 

 

Kunszentmárton, 2016. december 06.

Kunszentmárton Város Önkormányzati Adóhatósága

 


 

Az Adó Iroda elérhetőségei

Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal Adó Iroda

Cím: 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 1.

 

Tel.: (+36) 56/560-532 vagy (+36) 56/560-511

Fax.: (+36) 56/461-158

 

Honlap: www.kunszentmarton.hu

E-mail: penzugy@kunszph.hu

Címkék: