Határozatok - 2016. június

 • 168/2016.(VI.20.) határozat    TOP-2.1.2.-15 „Zöld város kialakítása” című pályázathoz szükséges Szakmai megalapozó tanulmány (Igényfelmérés és kihasználtsági terv) elkészítésének megrendeléséről
 • 169/2016.(VI.20.) határozat    TOP-2.1.2.-15 „Zöld város kialakítása” című pályázathoz szükséges Műszaki tervdokumentáció elkészítésének megrendeléséről
 • 170/2016.(VI.20.) határozat    a Tiszazugi Önkormányzatok Társulása által, a háziorvosi ügyeleti ellátására kiírásra kerülő közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásának elfogadásáról
 • 171/2016.(VI.30.) határozat    két ülés közötti eseményekről
 • 172/2016.VI.30.) határozat    a Városi Egészségügyi Központ munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról
 • 173/2016.(VI.30.) határozat    a Rendőrkapitányság munkájáról szóló tájékoztatóról
 • 174/2016.(VI.30.) határozat    a Képviselő-testület 2016. II. félévi munkatervének elfogadásáról
 • 175/2016.(VI.30.) határozat    az önkormányzat pályázatairól
 • 176/2016.(VI.30.) határozat    A TOP-4.1.1-15 kódszámú „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” elnevezésű kiírásra pályázat benyújtásáról szóló 130/2016.(V.18.) határozat módosításáról
 • 177/2016.(VI.30.) határozat    A közterületek rendeltetéstől eltérő használatának díjairól szóló 47/2009.(XII.29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztés napirendről történő levételéről
 • 178/2016.(VI.30.) határozat    A kunszentmártoni 1165/39 hrsz-ú belterületi ingatlan értékesítéséről
 • 179/2016.(VI.30.) határozat    A 2015. évben igénybe vett feladatalapú támogatások elszámolásáról
 • 180/2016.(VI.30.) határozat    Kunszentmárton Város területén térfigyelő kamerarendszer kiépítéséről
 • 181/2016.(VI.30.) határozat    A Bácsvíz Zrt. 2015. évi beszámolójáról
 • 182/2016.(VI.30.) határozat    A BÁCSVÍZ Zrt-vel kötendő, nem lakossági fogyasztót érintő víziközmű-fejlesztési hozzájárulás beszedéséről szóló megállapodás elfogadásáról
 • 183/2016.(VI.30.) határozat    A hulladékgazdálkodási rendszer üzemeltetéséről és közszolgáltatás végzéséről szóló Koncessziós szerződés módosításáról 
 • 184/2016.(VI.30.) határozat    A háziorvosi ügyeleti ellátására vonatkozó vállalkozási elfogadásáról
 • 185/2016.(VI.30.) határozat    a Tiszazugi Önkormányzatok Társulásához történő csatlakozásról szóló előterjesztés napirendről történő levételéről
 • 186/2016.(VI.30.) határozat    a Bartók Béla koncertterem épület terveztetési munkálatairól
 • 187/2016.(VI.30.) határozat    Kunszentmárton, Deák F. u. 2/a. szám alatti társasház attika falának helyreállításáról
 • 188/2016.(VI.30.) határozat    Kunszentmárton Város és Verbőc, Feketepatak Községek közötti testvér települési együttműködési megállapodás jóváhagyásáról
 • 189/2016.(VI.30.) határozat    Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ támogatási kérelméről
 • 190/2016.(VI.30.) határozat    a Képviselő-testület 132/2016.(V.18.) számú határozatának módosításáról
 • 191/2016.(VI.30.) határozat    Az önkormányzat tulajdonban álló kunszentmártoni 1099 helyrajzi számú ingatlanának értékesítésre történő kijelöléséről
 • 192/2016.(VI.30.) határozat    Az önkormányzati tulajdonban álló forgalomképes ingatlan hasznosításra történő kijelöléséről
 • 193/2016.(VI.30.) határozat    A kunszentmártoni 6502 helyrajzi számú ingatlanra tett vételi ajánlatról
 • 194/2016.(VI.30.) határozat    a Kunszentmártoni Diáksport Egyesület kérelméről
 • 195/2016.(VI.30.) határozat    az Amerikai Autós Találkozóhoz kapcsolódó kérésekről szóló tájékoztató elfogadásáról
 • 196/2016.(VI.30.) határozat    Kunszentmárton város területén utcanév táblák pótlásáról
 • 197/2016.(VI.30.) határozat    az úthibák javításának és utak aszfaltozásának ütemezéséről
 • 198/2016.(VI.30.) határozat    a Mozgáskorlátozottak Tiszazugi Egyesületének kérelméről
 • 199/2016.(VI.30.) határozat    a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadásáról
 • 200/2016.(VI.30.) határozat    közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra pályázat benyújtásáról
 • 201/2016.(VI.30.) határozat    Vízi Közmű Társulati hitel II.-III. ütemének lezárásáról
 • 202/2016.(VI.30.) határozat    A KUNSZENTMÁRTONI IPARI PARK Kft. konyha és étterem üzemeltetésére vonatkozó szándéknyilatkozatról
 • 203/2016.(VI.30.) határozat    Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Egészségügyi és Szociális Bizottsága átruházott hatáskörben tett intézkedéseiről szóló tájékoztató elfogadásáról